Το κάθε δωμάτιο στο γηροκομείο παρέχει:

 • Ιδιωτικό μπάνιο με ράβδους στήριξης
 • Ασφαλές, μη ολισθηρό δάπεδο
 • Κλιματισμό
 • Σύστημα επειγόντων κλήσεων
 • Απευθείας τηλεφωνική γραμμή
 • Τηλεόραση
 • Συσκευή παροχής οξυγόνου
 • Ιματισμό
 • Σύστημα ανίχνευσης φωτιάς με αυτόματες συσκευές πυρόσβεσης
 • Ασφάλεια κτιρίου

 

Στο διαμπερές σαλόνι με την μοναδική θέα οι ένοικοι μπορούν:

 • Να δουν τηλεόραση
 • Να διαβάσουν βιβλία
 • Να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια